Exhibitions

Exhibitions

Hatsu-Uri Show

January 15, 2010

venue Iwate-ken Kokaido (Iwate Prefecture Civic Centre),11-2 Uchimaru, Morioka, Iwate
date 15.Jan. - 10. February
artists Tomas Hoke, Austria, Hazem El Mestikawy, Egypt, Barbara Graf, Swiss, Kate Thom son, UK, Aeneas wilder , UK, Minako Ishikawa, Takuya Okada, Hironori Katagiri, Fumiaki Aono, Hisashi Momose, Megumi Honda, Takeshi Honda, Shinichi Mori, Saiko Sato, Kenta Motomura, Yoshitomo Saito, Sumiko Sawamura